23 de diciembre de 2012

El Ple de Cornellà aprova la moció contra els desnonaments més contundent dels darrers anys

Webdenon
La moció aprovada a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA, planteja entre d’altres aspectes la paralització de desnonaments, la dació en pagament i la voluntat de l’Ajuntament de deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que continuen promovent desnonaments de la residència habitual a Cornellà.

Per tercera vegada ICV-EUiA portava ahir al Ple Municipal una moció entorn al greu problema social dels desnonaments, anteriorment el grup ecosocialista ja havia presentat una moció mitjançant la qual s'aprovava la creació de la Oficina de Mediació Hipotecària de Cornellà, i una primera que no va ser acceptada a tràmit pel PSC en què es demanava la promoció de la Dació en pagament.

El Cap de llista d'ICV-EUiA, Arnau Funes, ha explicat que la moció presentada aborda aquesta situació anant més enllà de l'inútil Reial Decret Llei 27/2012 del govern Rajoy, que dient-se "de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris" deixa sense cobertura a la majoria de persones i famílies que avui estan en risc de perdre l'habitatge, i les que si s'hi poden acollir només se'ls suspèn el desnonament 2 anys, un període massa curt per pensar en una sortida real de la crisi econòmica actual.

Finalment el grup socialista va acceptar la moció envers el problema dels desnonaments, mitjançant algunes esmenes consensuades i incorporades a la moció aprovada ahir al Ple Municipal.

Els acords definitius (tot incorporant algunes esmenes del grup socialista) que va aprovar ahir el Ple de la ciutat, amb els vots a favor de ICV-EUiA, PSC i CiU, envers el problema els desnonaments són el següents:

PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables.

SEGON.- Instar el Govern de l'Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d'enjudiciament civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació en pagament com una forma d'extingir els deutes amb les entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social, així com també i amb caràcter preventiu es procedeixi a suprimir aquelles clàusules hipotecàries que impedeixen la oscil·lació del preu de les hipoteques en funció del tipus d'interès de referència a nivell europeu.

TERCER.- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial, la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s'hagi verificat el caràcter abusiu d'una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors i que, en cas d'ordenar execucions, faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades

QUART.- Continuar reforçant l'assessorament suport als afectats i afectades pels processos d'execució hipotecària en l'Oficina de Mediació Hipotecaria i/o l'Oficina d'atenció al Consumidor, així com als serveis Socials Municipals.

CINQUÈ- Fer pública la voluntat de deixar d'operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades a Cornellà de Llobregat. Aquest cessament d'operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.

SISÈ.- Ordenar la Policia local a què, sense contravenir el Codi Penal ni la llei de Policies Locals de Catalunya, no es col·labori en el llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual. En tot cas, instem a actuar sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat, i amb l'empatia i sensibilitat que una situació d'aquestes característiques requereix, per ser víctimes d'una situació vital dura.

SETÈ.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d'oficines en aquest terme municipal.

VUITÈ.-Tornar a sol·licitar establir per llei que les entitats financeres redueixin les quotes de les hipoteques de les famílies que pateixen la crisi, mesura que s'hauria de fer efectiva quan l'habitatge es destini a vivenda habitual i el valor actual de l'immoble sigui inferior al fixat en el moment de la se seva taxació.Grup Comunicació d'EUiA Cornellà Llobregat
euiacornellallobregat@gmail.com
https://twitter.com/EUiACORNELLA
http://es-es.facebook.com/people/Euia-Cornella/
http://www.youtube.com/user/EUiACornella
Local: C/Verge del Pilar nº 25
Telf.-933771778

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar.

Un cordial saludo.
Grupo Comunicación EUiA Cornellá de Llobregat