29 de octubre de 2011

ELECCIONS GENERALS 30 PROPOSTES D’ICV-EUiA

Aquestes són les 30 propostes aprovades a la convenció programàtica del 22 d’octubre de 2011 per ICV-EUiA per les pròximes Eleccions Generals de 2011:


1. Prioritat número 1: Crear ocupació. Dur a terme el pla Nova Economia, Nova Ocupació, una estratègia que té com a objectiu la creació de llocs de treball en els serveis socials (salut, educació, atenció a la dependència), l’economia verda (energia, rehabilitació, residus, mobilitat sostenible) i la cultura.

2. Reforma fiscal per a un sistema més just i equitatiu que ens iguali a la mitjana europea. Gravar els nivells més alts de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les del capital. Impulsar la fiscalitat ambiental.

3. Impulsar el pla de lluita contra el frau fiscal: incrementar les penes pel frau greu, lluitar contra l’evasió fiscal dels grans patrimonis i les multinacionals, control estricte de l’activitat i composició de les SICAV i creació de censos obligatoris de béns i drets radicats a l’Estat i fora.

4. Racionalitzar la despesa pública sense retallades socials. Reducció de la despesa en infraestructures que no responen a necessitats reals, reducció de la despesa militar, eliminació d[1]aportacions públiques a l’Església catòlica, racionalització de la despesa farmacèutica, supressió de ministeris que tenen competències transferides, supressió de les diputacions i fomentar la mancomunació de municipis.

5. Crear una banca pública que ajudi a la regulació del mercat i a l’liminació de l’oligopoli actual.

6. Imposar de forma immediata una taxa sobre les transaccions financeres inspirada en L’anomenada Taxa Tobin.

7. Retirada de la reforma laboral imposada pel govern que és absolutament lesiva per als drets laborals. Promoure un treball estable i amb drets. Reforçar el principi de causalitat tant en el moment inicial de la contractació com en el de la finalització de la relació laboral.

8. Recuperar l’edat de la jubilació generalitzada als 65 anys i dels 35 anys de cotització per accedir al 100% de la base de cotització.

9. Garantir uns salaris dignes i equitatius. Situar el salari mínim interprofessional al 60% del salari mitjà, als 1.100. Establir un salari màxim per als alts càrrecs de l’Administració pública i organismes dependents, així com per a les empreses o entitats beneficiàries d’ajudes públiques.

10. Cap persona aturada sense ingressos. Recuperar un ajut universal per a totes les persones desocupades que han finalitzat el cobrament de la prestació contributiva.

11. Energies renovables 100%. Elaboració d’una llei d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables amb l’objectiu d’una generació d’electricitat amb energies renovables del 50% al 2020 i del 100% l’any 2040. Pla contra el canvi climàtic.

12. Pel tancament de les nuclears l’any 2020. Impulsar un pla amb una data de clausura improrrogable per a cada instal·lació, sense possibilitat de renovació extraordinària de les concessions. Rebutgem el cementiri nuclear a Ascó.

13. Execució del Pla ferroviari català (pla 2014) que prioritza les inversions en la xarxa ferroviària de rodalies i regionals i permet l’accés al ferrocarril del 94% de la ciutadania de Catalunya, creant rodalies a Girona, Tarragona i Lleida. Impuls del transport ferroviari de les mercaderies.

14. Desenvolupament de la nova cultura de l’aigua. No als transvasaments. Modificació de la Llei d’aigües amb la  finalitat d’impedir que determinades concessions siguin aprofitades per fer
negoci i que es converteixin en un “mercat de l’aigua”.

15. Dació en pagament acompanyada de mesures alternatives per un habitatge digne (contracte de lloguer, cessió d’ús temporal...) amb figures de mediació i assessorament públic.
Que les entitats intervingudes pel FROB apliquin la dació en pagament de manera immediata.16. Nova Llei orgànica per al finançament de la cohesió amb Europa en serveis socials i salut per equiparar la despesa en salut i despesa social a la mitjana de la UE, impedint les retallades.

17. Promoure la reforma de la Llei orgànica del dret a l’educació (LODE) per tal de garantir que en el sistema de concerts es respectin els drets i deures, la transparència en la gestió, la laïcitat i la coeducació.

18. Impulsar la universalització de l’escolarització gratuïta i de qualitat a l’educació infantil de 0-3 anys i assolir la completa gratuïtat en els nivells obligatoris, que eviti les discriminacions per raons econòmiques.

19. Pobresa 0. Lluita contra la pobresa. Millora substancial i urgent de les pensions més baixes, impulsar la renda mínima garantida universal i elaborar el Pla estatal contra la pobresa infantil i lestratègia estatal per a la prevenció i eradicació del sensellarisme i l’exclusió residencial.

20. Millora del finançament de la Llei de dependència, priorització i potenciació d’autonomia personal: millora de la  figura del assistent personal i elaboració d’un pla per a la desinstitucionalització de les persones amb diversitat funcional. Compliment estricte de la legislació d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.

21. Supressió de la Llei Sinde. Reforma i adaptació de la Llei de la propietat intel·lectual, que conciliï els necessaris drets d’autor, l’accessibilitat universal i els drets dels usuaris i les usuàries (supressió del cànon digital indiscriminat, cànon a les operadores de telecomunicacions, fons estatal per a l’autoria,  impuls al domini públic i les llicències lliures).

22. Cap a una democràcia participativa i deliberativa: aprovació d’una llei de participació ciutadana que regularà i garantirà els espais i processos participatius en les principals lleis, plans i programes del govern.

23. Reforma de la Llei electoral per garantir una major proporcionalitat que faciliti la participació de tothom, les llistes obertes i que incorpori el dret a vot de les persones migrades 

24. Aprovar un pla integral per la laïcitat i la convivencia democràtica, destinat a garantir la igualtat de tracte a totes les creences i opcions de consciència i eliminar el tracte privilegiat de l’Església catòlica (ensenyament de la religió, privilegis fiscals, finançament especial, presència en actes públics institucionals…).

25. Garantir que es declarin nul·les de ple dret les sentències dictades durant la dictadura franquista contra els qui van defensar la legalitat republicana o van promoure el restabliment de la democràcia.

26. Enduriment penal del racisme i que sigui causa per a la inhabilitació de càrrecs públics. Impulsar polítiques d’igualtat de drets, deures i oportunitats per a tothom, amb independència de la nacionalitat, la cultura i l’origen de les persones.

27. Autodeterminació i federalisme. Proposem que l’objectiu del reconeixement del dret a l’autodeterminació i l’exercici del dret a decidir siguin el fil conductor per refer el pacte amb l’Estat  sobre noves bases i per sumar el màxim de sectors, tant els que s’identifiquen amb un federalisme fort com amb un independentisme gradualista.

28. Reformar la Constitució en un sentit federal i plurinacional, reconeixent el dret a L’autodeterminació. Plantejar una reforma constitucional amb una nova disposició addicional que reconegui una relació asimètrica amb l’Estat i la singularitat de Catalunya. Pacte fiscal: concert econòmic solidari.

29. Per un pacte fiscal basat en el concert econòmic solidari per garantir la suficiència de recursos i l’autonomia. Donem suport a la proposta de plantejar una consulta ciutadana sobre el pacte fiscal i exigim, al mateix temps, una consulta per un pacte fiscal de rendes que permeti redistribuir la riquesa i no retallar els serveis públics.

30. Pla de xoc per a l’ocupació juvenil: crear un contracte dual d’ocupació i qualificació professional (contracte de treball que relaciona l’ocupació amb la formació), garantir que cap jove passarà més de 6 mesos a l’atur sense una oferta de feina o de formació remunerada i establir quotes a la contractació pública.
Grupo de Comunicación de EUiA de Cornellá 

http://euiacornellallobregat.blogspot.com euiacornellallobregat@gmail.com
http://es-es.facebook.com/people/Euia-Cornella/ 
http://www.youtube.com/user/EUiACornella 
Local: C/ Virgen del Pilar nº 25 
Telf.-933771778

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar.

Un cordial saludo.
Grupo Comunicación EUiA Cornellá de Llobregat

Si te gusta no lo dudes ¡Pásalo!