3 de julio de 2010

Moción Alternativa conjunta de EUiA, ERC, PSC y CiU contra la utilización del PP de la inmigración electoralmente.

La concejala de Acción Social y Salud Pública de EUiA Mª José Pardo votó a favor de una moción alternativa presentada en el último pleno consensuada por los grupos de EUiA, ERC, PSC y CiU (IC y PP votaron en contra) donde se defiende la no utilización de la inmigración electoralmente. Esta moción alternativa se presentó en contra de la “moción-trampa” que presentó el PP donde acogiéndose al, según su gravísimo parecer, problema de seguridad que representa la utilización de vestimentas o accesorios que cubran totalmente la cara y que impida la identificación y la comunicación visual, siendo lo que de verdad persiguen dentro de su apuesta partidista y electoralista de utilizar la inmigración electoralmente, es que se prohíba el Burka en los edificios públicos.


En defensa de la moción consensuada la representante de EUiA recordó el acuerdo firmado por unanimidad (incluido el Pp) por todos los grupos políticos con representación municipal en el año 2000 de no utilizar la inmigración como arma electoral. Dejando bien claro su desacuerdo en la utilización del Burka por menoscabar la dignidad de la mujer, apeló a que habrá que buscar soluciones pero estas no pasan por medidas que no aportan nada a la convivencia añadiendo que si de lo que se trata es de tomar medidas de seguridad, también hay el casco y la braga de motorista o en invierno, la bufanda o el pasamontañas, etc., dijo Mª José Pardo que son el Gobierno Central y Autonómico los que deben legislar para tener una norma en común, siendo un sin sentido que se prohíba en un ayuntamiento y en otros no o que una mujer con burka pueda entrar en edificios públicos dependientes del Estado o la Generalitat en una ciudad y en la misma ciudad no pueda entrar en una biblioteca, etc., y acabó explicando que fomentar, educar, dialogar y convencer son parte de la solución, pues prohibiendo lo único que se conseguirá es que las mujeres se aíslen y no salgan de su casa aumentando el problema que se quiere evitar, en definitiva, que el remedio sea peor que la enfermedad.

Moción votada por EUiA, ERC, PSC, CiU:

En els darrers anys l’arribada de població provinent d’altres llocs del món a la nostra ciutat ha canviat la fesomia dels nostres carrers, i ha ampliat la nostra realitat humana amb la presència de noves llengües, noves costums, i nous perfils socials.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat fa anys que impulsa polítiques d’integració i de foment de la igualtat i de ciutadania, així com reclama de les administracions competents noves disposicions legals que prevegin nous marcs competencials, amb la finalitat d’afrontar les conseqüències de les diferents realitats que van apareixent en relació a la presència d’aquesta nova ciutadania. Decisions que corresponen a aquestes administracions, i que han de permetre als ajuntaments tenir instruments legals i recursos econòmics suficients per ser eficaços alhora d’establir polítiques d’integració i convivència, facilitant la prevenció dels conflictes i ajudant a la resolució dels mateixos.

Considerem que els processos d’acollida, integració i participació de la comunitat s’han de regir pels principis de respecte als drets humans i a la legislació vigent i no es pot renunciar als valors bàsics que han constituït les nostres societats des de fa moltes dècades.

Creiem oportú recordar la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament en el mes d’octubre de l’any 2000 amb l’unanimitat de tots els grups municipals; acord en el qual es manifestava el compromís de treballar des del consens i a favor del consens en les polítiques i accions que afectin a la immigració i, de manera especial, el de mai no fer de la immigració una eina de confrontació política partidista ni d’instrumentalització electoral en perjudici de la convivència ciutadana.

Fa anys que hem apostat pel diàleg, el consens, els punts d’equilibri entre totes les opcions quan hem considerat que hi ha un bé comú a protegir: la convivència. Per això cal tenir present que en els articles 3 i 12 de la nostra ordenança general de convivència ciutadana, es contempla l’actuació de l’autoritat municipal per evitar actituds individuals o col•lectives que conculquin la dignitat de les persones, així com l’ús incorrecte dels espais públics en referència a aquests principis.

Així mateix a la nostra ciutat existeix un ampli consens entorn al treball que realitza el Consell municipal de la Dona relacionat amb els objectius de potenciar la igualtat d’oportunitats i els drets de les dones prevenint situacions de discriminació per raó de sexe a la ciutat de Cornellà, impulsant activitats concretes en contra de la violència de gènere o de les pràctiques que comportin atemptar contra la dignitat de la dona.

Lamentem que l’oportunitat del debat en relació a la limitació de l’ús del vel integral, no s’hagi produït per raons objectives d’abordar la situació actual i les conseqüències de les polítiques d’integració, sinó promogut per estratègies tacticistes que tenen un aire d’oportunisme electoral i que impliquen una direcció errònia més pensada “contra la immigració que dona vots” que no pas de com portar a terme una regulació correcta que sigui socialment també comprensible. Perquè davant les diferents iniciatives que han aparegut en relació a la regulació mitjançant normatives municipals, creiem que és imprescindible un criteri clar, no desdibuixat i únic que eviti una prohibició a mitges, tant des de la garantia de la seguretat pública com de la defensa de la dignitat de la dona.

I per últim, però no menys important , expressem el nostre rebuig a l’ús del vel integral perquè assenyala un referent d’idees obscurantistes, i implica un problema de seguretat pública pel que es refereix a la identificació legal de la persona i altera el precepte laic de l’ús de l’espai públic.

Per aquest motiu els grups municipals …………………proposen a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:

1. Mantenir el principi plantejat a l’acord del ple municipal del mes d’octubre de l’any 2000, de no fer de la immigració una eina de confrontació política partidista ni d’instrumentalització electoral en perjudici de la convivència ciutadana.

Manifestar el nostre posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre component que pugui atemptar contra la seguretat, la llibertat i els drets humans de qualsevol ciutadà de la nostra ciutat.

Seguir treballant per promoure els principis bàsics del diàleg, del consens i la mediació, entre totes les entitats i sectors socials, per a avançar en la resolució de possibles conflictes amb l’objectiu de consolidar el bé comú més preuat com és la convivència.

Demanar a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat que estableixin un marc comú de regulació en matèria d’identificació del rostre en totes aquelles dependències i equipaments depenent de les administracions públiques, per tal de fixar una única regulació en referència a aquesta qüestió, amb coherència amb els principis abans expressats.

Traslladar el present acord als grups parlamentaris del parlament de Catalunya i de les Corts generals, als consellers i conselleres d’interior, justícia i acció social de la Generalitat de Catalunya i als i les ministres d’igualtat, de treball i immigració, justícia i interior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar.

Un cordial saludo.
Grupo Comunicación EUiA Cornellá de Llobregat