12 de mayo de 2010

Els grups municipals signen un acord per millorar la transparència en la gestió municipalEs tracta d'una proposta de consens que unifica un ampli ventall de mesures per fomentar la interrelació amb la ciutadania i desenvolupar la descentralització i l'enfortiment de la democràcia local

 
El Ple de l'Ajuntament de Cornellà celebrat el 29 de maig, va aprovar per unanimitat a iniciativa de l'alcaldia, un document marc recolzat per tots els grups municipals que recull un ampli ventall de propostes encaminades a ampliar el seguiment i el control de la governança municipal. El seu objectiu és impulsar un model de gestió transparent que permeti optimitzar la relació amb la ciutadania i enfortir la democràcia local.

El document marc neix a partir del consens i el treball de tots els grups polítics representats al ple, i ha unificat criteris i esforços per determinar nous mecanismes de seguiment i control.

El text acordat considera imprescindible posar a l'abast de la ciutadania tota la informació municipal d'una manera activa i pública mitjançant tots els elements de difusió al seu abast, i aprofitant els avantatges que avui dia ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, es prioritza la millora de l'accessibilitat a la informació i el desenvolupament d'aquesta en un format i llenguatge comprensible per a la ciutadania en tots el àmbits de gestió municipal.

En definitiva, es tracta d'un compromís municipal que enforteix la transparència, la integritat, la participació ciutadana i la qualitat en els serveis municipals. Una Comissió de seguiment, formada per representants municipals i entitats locals, vetllarà pel correcte compliment de les millores.
Moció de l´Alcaldia – Transparència

 
MOCIÓ DE L´ALCALDIA

En el mes de setembre de l´any passat aquesta alcaldia va encarregar l´elaboració d´una proposta d´accions per aprofundir en la millora de les relacions entre la ciutadania i l´ajuntament i clarificadora la gestió municipal.

La proposta elaborada per la comissió redactora, que incorpora noves mesures que afecten al seguiment i control dels assumtes i decisions publiques que afecten a la governança municipal, va está lliurada a tots els grups municipals dé l´ayuntament als efectes d´assolir el màxim consens posible respecte a les noves bases de millora presentades; tan con queda reflectit amb la signatura del document annex a aquest acord per part dels portaveus dels geups municipals que han donat el seu suport.El document és un nou compromís que s´adquireix amb la ciutadania, un nou pas per apropar-la a la nostra Institució i un camí per buscar la seva implicació en els assumptes que els hi afecta.

Per poder donarcomplimet ple al seu contingut es requereix disposar de recursos humans i de uns mitjans tècnics i tecnològics que faciliten la posada en marxa d´aquest procés de implantació, el qual obligarà a realitzar de forma gradual una adaptació de l´organització i fitxar un plan d´etapes per la seva execució.
Per aquesta raó, aquesta Alcaldia sotmet a consideració del Ple Municipal, l´aprobació dels següent:

 
ACORDS

 
Primer.-
Aprovar el document
"Propostes per a ampliar el seguiment i el control de la Governança Municipal" annex a aquest acord que s´aniran implantan progressivament durant el present mandat, en la seva gran majoria i altres que s´hauran de posar en funcionament el inici de la propera legislatura.

 
Segon.- Constituir una comssió de seguiment de la posta en marxa i desplegament d´aquest acord, formada pels membres que a continuación es detallen, als efectes de donar compliment a la primera acció que consta en el document.


President:

 
1.- L´Alcalde o persona en qui delegui.
Vocals:
Un membre per cadascun dels Grups Municipals
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal d´ICV-EPM
Grup Municipal de CiU
Grup Municipal d´ERC
Grup Municipal d´EUiA
 • La designació d´aquest membre per part de cadascun dels grups municipals podrà recaure o no en regidors o regidores de l´Ayuntament.
En representació de la ciutadania de Cornellá de Llobregat, un membre per cadascuna de les entitas i dels consells de participación municipals.

 
Federacció de Pares i Mares d´Alumnes
Federacció d´Associació de Veïns
Associació Cornellá Compra a Casa
Consell Assesor de la Gent Gran de Cornellá de Llobregat
Consell Comunitari de Serveis Socials
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Consell Municipal de participación de Medi Ambient
Consell de la Dona de Cornellá de Llobregat
Consell Municipal de Salut
Consell Municipal de l´Esport
Consell Municipal de Cultura
 • La designació dels membres dels Consells de Participació no podrá recaure en cap representat de la Corporació Municipal ni cap partit polític.


Tercer.- Encarregar al departament de Programes de l´Alcaldia la dirección, coordinació i gestió técnica de l´execuxió de les propostes contemplades en aquest document.

 
Quart.- Publicar el present acord en la revista Cornellá Informa, web municipal, i altres mitjans per garantir la seva divulgació entre la ciutadania.

 
Cinquè.- Comunicar el present acord als grups municipals, consells de particiapció i entitats que formaran part de la comssió de seguiment als efectes del seu coneiximent i perquè procedeixin a la proposta de designació dels seus representants.


Els portaveus dels grups municipals:
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal d´ICV-EPM
Grup Municipal de CiU
Grup Municipal d´ERC
Grup Municipal d´EUiA
Donen suport a la moció que es sotmetrà al Ple de Data 29 d´abril per l´aprovació del document de propostes per ampliar el seguiment i el control de la Governança Municipal que tot seguit es transcriu:

 
"PROPOSTES PER AMPLIAR EL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GOVERNANÇA MUNICIPAL.

 
En setembre de l´any 2009 l´alcaldia va encarregar l´elaboració d´una proposta d´accions per aprofundir en la millora de les relacions entre la ciutadania i l´ayuntament, i crear nous continguts encaminats fonamentalment a fer mès transparent i clarificador la gestió municipal.

 
Aquesta proposta representa determinar nous mecanismos de seguiment i control dels assumptes i decisión publiques que afecten a la governança municipal.

 
La transparencia ès, avui dia, un componet esencial d´un sistema democràtic i contribueix a una millor rendició de contes per part dels governants als ciutadans. En la mesura que els actesi decisions dels responsables públics, polítics i tècnics són i verificables, disminuiexen les oportunitats descriminatoris i/o il.legals.

 
Els municipis compleixen un rol fonamental en l´acces dels ciutadans a les garanties i beneficis proveïts per l´aparell públic i en la solución de problemas que afecten la seva vida quotidiana.

 
Cada vegada ès mès evident que s´està estenent una opinió bastan generalitzada d´un cert distanciament entre la ciutadania i les institucions publiques, producte de molts factors, fet que pot produir a mitjà termini efectes negatius per a la democracia i sobretot pot generar iniciatives contraries als valors d´aquesta.
Es evident que aquesta negativa percepció està relacionada amb fets concrets relacionats amb la corrupción. Però també aquesta percepció pot estar relacionada amb el desconeixament o falta d´accés a la informació sobre la gestió de cada municipi.

 
D´aquesta menera, es considera que el municipi a de posar a disposició de la ciutadania tota aquella información de caràcter rellevant, i no esperar que aquest l´hagi de demanar a través de procediments formals i molestos.

 
La transparència en les institucions polítiques, des del punt de vista de l´accès a la información pública, requereix d´una actitud activa.

 
D´aquesta manera, en ell nivell dels governs local hi ha una sèrie de documents i/o información de la gestió municipal que legalment són públics. No obstant aixó , els principis conceptuals que guien la transparència exigeixen mès que només definir com públics alguns documents. La necessitat de publicitat d´informació está acompanyada de dos aspectos d´igual o major importància, accessibilitat a aquesta i amb format i llenguatge comprensible pels ciutadans.

 
Per tant cal incorporar:

 
Informació Fonamental respecte de l´organització.
Informació completa sobre la normativa que regeix a l´organització.
Informació sobre la gestió i les orientacions assumides per l´organització.
Informació referent al origen i destí dels recursos econòmics de carácter públic.
Informació d´utilitat per al ciutadà dels procediments de tràmits, els documents a ells associats, les tarifes, les bases i el terminis dels programas i/o beneficis prestats per l´entitat.
Informació sobre la gestió municipal.


Per aquest motiu considerem rellevant iniciar un nou camí d´orientació de la governança municipal, adoptan les següents mesures, les quals obligaran a realitzar de forma gradual una adaptació de la organització i fixar un pla d´etapes per l´execuxió d´aquestes. Com a primera mesura es constituirà una comissió de seguiment que estará formada per representants municipals i entitats ciutadanes del municipi.

 
Estem convençuts que l´existència de les noves tecnologies, i en concret l´espai d´Internet ens permet concretar l´aplicació de la majoria d´aquestes iniciatives en aquesta plataforma, així com algunes es podran compartir també amb el suport de la revista municipal.


Propostes de millora de la governança municipal:

 • Informació del Planejament, i de tots el seus instruments de planificació derivats d´aquest.
  Informació sobre tota la obra pública. Projectes a l´espai públic i projectes de nova construcción o restauració d´edificis públics.
  Comunicaciò a la ciutadania dels inicis, seguiment i finalitzàció de totas les obres de promoció pública.
 • Informació de tots els procesos de contractació pública.
 • Unificació dels criteris relacionats amb el sistema de contractació pública: Ajuntament, Empreses municipals i Fundacions creades per l´Ayuntament.
 • Incorporar el nous projectes al Perfil del Contratant.
 • Creació d´un espai per consultar els informes tècnics referents a les adjudicacions, així com segregació de cada servei per àrea amb la incorporació dels ingresos i costos d´aquest.
 • Millorar la funció de la carpeta ciutadana a la web municipal.
 • Crear un portal web dels grups Grups Politics Municipals.
 • Incorporar a la Web municipal les actas del Ple, junta de govern, altres òrgans municipals així com de les empreses municipals i fundacions creades pel l´ajuntament.
 • Rendiment de comptes dels compromís signat a l´Acord social.
 • Sindic de Greuges. Com a forma de millorar la governança donat que ès una figura autònoma, si s´escau interpe.la a la administració, i aporta millores a la gestió municipal.
 • Publicar la GUIA DE RECURSOS MUNICIPALS.
 • Creació d´un Consell de la Ciutat, format pels representants municipals, entitas ciutadanes i ciutadans-

 • En el cas, que no s´aprovi l´actual reforma de la llei de bases de règin local, incorporar a la web municipal el patrimoni dels càrrecs públics municipals."


Cornellá de Llobregat,
Portaveu Grup Municipal del PSC
Portaveu Grup Municipal del PP
Portaveu Grup Municipal d´ICV-EPM
Portaveu Grup Municipal de CiU
Portaveu Grup Municipal d´ERC
Portaveu Grup Municipal d´EUiA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar.

Un cordial saludo.
Grupo Comunicación EUiA Cornellá de Llobregat

Si te gusta no lo dudes ¡Pásalo!